Skriva tvistlösningsklausul

En genomtänkt tvistlösningsklausul minskar kostnaderna om det blir process
Rekommenderad skrivning

Varje tvist, oenighet eller krav som härrör från eller har anknytning till detta avtal, och varje brott mot, påstådd ogiltighet eller hävning av detta avtal, ska avgöras genom skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler.

Skiljeförfarande får dock inte påkallas förrän parterna har försökt träffa en förlikning med hjälp av en medlare utsedd av INIRES eller genom egna förhandlingar. Om parterna hittar en lösning som båda kan acceptera ska förlikning träffas.

Parterna förbinder sig att konstruktivt samarbeta i processens alla delar så att den blir så effektiv och rättssäker som möjligt. Processen får när som helst avbrytas för förlikningsförhandlingar med eller utan hjälp av en medlare.

Antal skiljedomare och processens utformning ska bestämmas när skiljeförfarande har påkallats.

Skiljeförfarandet ska ha sitt säte i […].

Tvisten ska avgöras enligt svensk rätt.

[Parten X ska stå kostnaderna för skiljeförfarandet.]