INIRES erbjuder ett skiljeförfarande som är effektivt och håller hög kvalitet. Det ger parterna förutsebarhet och hjälp att behålla kontrollen.

Tvistlösningsklausul

Välj skiljeförfarande och medling för en rättssäker lösning

Valet mellan skiljeförfarande och domstol görs ofta redan när avtalet skrivs. Ni skriver då in en tvistlösningsklausul i slutet av avtalet. Vi rekommenderar att ni också väljer medling.

Viktiga frågor att ta ställning till:

  • skiljeförfarande (eller domstol)
  • inledande förhandling med hjälp av medlare
  • om parterna kommer från olika länder; vilket lands lag som kontraktet styrs av
  • var skiljeförfarandet ska ha sitt formella säte (eller vilken domstol som är behörig)

Om avtalet inte har någon skiljeklausul kan ni avtala om skiljeförfarande senare. Det finns ingen tidsgräns utan det viktiga är att ni är överens.

Skriv en hållbar tvistlösningsklausul

Regelverket

Välbekant struktur med innovationer som koncentrerar prövningen

INIRES Skiljedomsregler innehåller många bekanta inslag men också flera innovativa lösningar.

För de som är vana med andra skiljedomsregler kommer att upptäcka dels att strukturen är densamma och att reglerna behandlar samma frågor som andra regler: hur skiljeförfarande påkallas, frågor om antal skiljedomare och hur de ska utses, om skriftväxling, förhandling och dom samt om kostnaderna.

Nytänkandet hittas bl.a. på kravet att varje skiljedom ska meddelas i enlighet med gällande rätt samt den ökade friheten för parterna att forma sin egen process i kombination med strama tidsfrister och proaktiva skiljedomare med hög integritet.

De nya inslagen har kommit till för att stärka parternas roll i förfarandet samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Varje regel är utformad med dessa syften i tanken.

Läs mer

Kvalitet

En rättssäker process ger domar som tål att granskas

Det sägs ofta att skiljeförfarande är en process som grundar sig på parternas överenskommelse och att skiljedomare därför har rätt att grunda sin dom på skälighet – att kompromissa med parternas rättigheter och skyldigheter. Det håller inte vi med om. Vi anser att också företag som valt skiljeförfarande har rätt till en rättvis rättegång (access to justice) och det förutsätter riktiga domar – domar som är pedagogiska och förenliga med gällande rätt.

Den som accepterar ett uppdrag som skiljedomare under INIRES Skiljedomsregler måste försäkra att målet kommer att avgöras enligt gällande rätt. Den som inte accepterar det villkoret kan inte vara skiljedomare hos oss.

Vi vill hjälpa skiljedomarna att göra ett utmärkt jobb. Vi följer därför deras arbete nära och återkopplar till dem löpande. Vi vill se att de skriver beslut och domar av hög kvalitet, att de är proaktiva och sätter sig in i målet på ett tidigt stadium samt att de använder tiden effektivt. Vi uppmanar parterna att ge feedback under hela förfarandet. Ju tidigare feedback, desto bättre.

Tidsfaktorn är en annan aspekt som avgör om en part är nöjd med ett skiljeförfarande. Vi kräver därför att tillfrågade skiljedomare redan när de accepterar uppdraget avsätter den tid som förfarandet beräknas ta i anspråk. Om en skiljedomare är uppbokad de dagar som avsatts för förhandling eller avsatts för domsskrivande får uppdraget inte accepteras. Då går frågan vidare till någon annan.

Tid & kostnader

Överblicka tidsåtgång och kostnader

Precis som en domstolsprocess kan ett skiljeförfarande ta lång tid och medföra stora kostnader. Vi hjälper er att få en snabbare och billigare process genom effektiva verktyg och ett regelverk som ger kontroll samtidigt som taktiserande förhindras. Process är koncentrerad med fokus på de frågor som det råder oenighet om.

Den enskilt största kostnaden är ombudens arvoden, bevisning och andra processkostnader, följt av skiljedomarnas arvoden. Den administrativa avgiften motsvarar ca fem procent av arvoden. Vi hjälper er att uppskatta kostnaderna i förväg.

Tiden beror på hur kraven ser ut, vilka påståenden som ska bevisas, hur många som är inblandade m.m. Den viktigaste faktorn är dock hur de inblandade agerar och hur processen leds. Vi hjälper er därför att utse kompetenta skiljedomare.

Läs mer